Kontakt jest formą komunikacji między dwiema stronami, zazwyczaj jedną osobą lub podmiotem wysyłającym wiadomość do drugiej osobiście, telefonicznie, listownie, e-mailem lub w inny sposób.

Słowo kontakt ma kilka znaczeń w różnych kontekstach. W kontekście relacji międzyludzkich może odnosić się do kontaktu fizycznego (np. podanie ręki) lub do kontaktu niefizycznego, takiego jak komunikacja listowna lub e-mailowa. W kontekście fizyki może to oznaczać, że dwa obiekty stykają się ze sobą; w matematyce może oznaczać punkt, w którym przecinają się dwie linie; a w elektronice może oznaczać połączenie elektryczne między dwoma punktami.

E-mail: kontakt@olgapekala.pl